Política de Privacitat


 

RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • IDENTITAT: Associació de Dansa Contemporània, “Contemporània” (en endavant, “Contemporània”)
 • NIF: G63530729
 • DOMICILI SOCIAL: Carrer Buenos Aires 15, 08203 Sabadell (Barcelona)
 • CORREU ELECTRÒNIC: a.dansacontemporania@gmail.com

 

FINALITAT

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

Quan els usuaris facilitin dades personals a través dels formularis de la pàgina web de Contemporània i els seus subdominis, o a través dels diferents formularis d’inscripció creats a GoogleForms, les seves dades personals seran tractades per a les següents finalitats:

 • Quan els usuaris proporcionen dades personals a través del formulari de “Contacte” la finalitat és atendre les sol·licituds dels usuaris, tinguin la condició de socis o qualsevol altre. Per a això, es conservaran les seves dades personals el temps imprescindible per a gestionar la seva sol·licitud.
 • Quan els usuaris proporcionin dades personals a través del formulari “Fes-te soci” la finalitat és gestionar l’alta de soci dels usuaris i el cobrament de la quota anual. Per a això es tractaran les seves dades fins que ens comuniqui la seva voluntat de donar-se de baixa com a soci de Contemporània, i expressi la seva voluntat de que les seves dades siguin esborrades.
 • Quan els usuaris proporcionen dades personals a través del registre a un curs, la finalitat és la gestió de l’alta i el cobrament de les mensualitats corresponents. Per a això es tractaran les seves dades fins que la persona exerceixi el seu dret d’oblit.
 • No es prendran decisions automatitzades amb les dades proporcionades.

Quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

 

LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Les seves dades seran tractades sobre la base del seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que es retirés la seva participació als nostres cursos i esdeveniments.
 • Així mateix, les seves dades seran tractades sobre la base de l’execució del contracte en els suposats d’alta de soci, inscripció a cursos, màsters i tallers, segons els Termes i Condicions que s’especifiquen a la Normativa
 • En el cas de l’enviament d’emails publicitaris (informació sobre esdeveniments, espectacles, descomptes, promocions…), la legitimació està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis si existís.

 

DADES PERSONALS DE MENORS D’EDAT

Contemporània informa als usuaris que per a procedir al tractament de dades personals de menors de 14 anys serà necessari el consentiment dels pares, tutors o d’aquells que ostentin la pàtria potestat del menor.
Per això, quan un menor participi en algun esdeveniment organitzat per Contemporània, els seus col·laboradors o socis, així com obtenir la condició de soci, serà necessari aportar les dades que identifiquin als pares, tutors o aquells que ostentin la pàtria potestat amb la única finalitat de demanar el consentiment necessari. Contemporània es reserva la possibilitat de requerir el llibre de família o qualsevol altre document que determini la filiació, condició de tutor o en general pàtria potestat sobre el menor.


 

DESTINATARIS

A quins destinataris se li comunicaran les seves dades?

 • Contemporània fa servir WordPress i Google com a plataformes online de comunicació amb els seus usuaris. Les seves dades seran emmagatzemades per aquestes dues empreses amb la màxima confidencialitat i seguretat.
 • Contemporània també haurà de cedir les seves dades personals als seus proveïdors necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats indicades més amunt.
 • A les administracions públiques que per llei correspongui.
 • Professionals que col·laborin amb Contemporània per a la prestació dels serveis sol·licitats

 

DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • La informació rebuda per Contemporània a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. Contemporània observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades, i adoptarà les mesures necessàries per a, en relació a les esmenades dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats, i per a que els seus empleats observin les anomenades prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i la resta d’obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a finalitats diferents alienes a l’objecte de la contractació dels serveis que presta.
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Contemporània estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Les persones interessades tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el que únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Aquests drets podran ser exercits per l’usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça electrònica: a.dansacontemporania@gmail.com
 • Així mateix, quan l’interessat consideri que no s’ha fet efectiu l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT, PROCÉS INFORMÀTIC I CUSTÒDIA DE DADES

 • Contemporània declara i garantitza que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense el perjudici del fet, que l’usuari expressament accepta, de què les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

COOKIES

Les cookies són petites unitats d’informació necessàries per a poder identificar-te com a usuari durant la teva visita online a la nostra Web. D’aquesta manera podem facilitar-te una navegació sense dificultats. El teu navegador memoritza cookies al seu disc dur només durant la sessió actual, a més, necessiten únicament un espai de memòria mínim i no perjudiquen al teu ordinador. Les cookies no tenen cap mena d’informació personal específica. La gran part de les cookies utilitzades per nosaltres es tornen a esborrar del teu disc dur al finalitzar la sessió del navegador (les anomenades cookies de sessió). Altres cookies es queden al teu ordinador i ens permeten reconèixer-te a la teva següent visita (les anomenades cookies permanents).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen als ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades. Quan desactivis les cookies, no disposaràs de determinades aplicacions a la pàgina web de https://adansacontemporania.wordpress.com i possiblement no es visualitzin correctament algunes de les pàgines d’aquest lloc web.

Sense el seu consentiment exprés -mitjançant l’activació de les cookies-, Contemporània no enllaçarà a les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals (nom, adreça, etc.).

Activació de les cookies:

 

Microsoft Internet Explorer: “Extres” –> “Opcions d’Internet” –> “Protecció de dades” –> “Ajustos / ampliat…” –> “Cookies / acceptar”

Netscape browser: “Tramitar” –> “Ajustos” –> “Ampliar” –> “Cookies (aceptar totes les cookies)”

Opera: “Fitxer” –> “Ajustos” –> “Esfera privada” –> “Acceptar totes les cookies sense consulta”

Mozilla Firefox: “extres” –> “ajustos” –> “protecció de dades” –> “cookies” –> “acceptar”

 

%d bloggers like this: